به نام خدا
 و اما مثال هایی از قرآن و احادیث:

قرآن در آیات مختلفی از پدیده های طبیعی یاد می کند و انسان را به تفکر در آن دعوت می کند.
(مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانه هایی است(آل عمران:190))

امام صادق (ع)
در حدیثی به یکی از اصحاب به نام مفضل فرمودند:
  ای مفضل!نخستین عبرت و دلیل بر خالق,بوجود آوردن این عالم و گردآوری اجزا و نظم آفرینی در آن است.زیرا اگر با اندیشه و خرد در کار عالم نیک و عمیق تفکر کنی آنرا خانه ای می یابی که تمام نیازهای بندگان خدا در آن آماده و گرد آمده است.آسمان را همانند سقف بلند گردانیده و زمین را به سان فرش گسترانیده است و...اینها همه دلیل آن است که جهان هستی با اندازه گیری دقیق و حکیمانه و نظم و تناسب و هماهنگی آفریده شده و آفریننده آن یکی است و او همان شکل دهنده و نظم آفرین و هماهنگ کننده اجزای آن است.

  در حدیث دیگری از امام صادق (ع)آمده:عجب است از آفریده ای که می پندارد خداوند از چشم بندگان مخفی است در حالی که آثار صنع او را در ترکیب محیرالعقول و و تالیف قاطع خلقت خود می بیند!...هیچ پدیده ای نیست مگر اینکه در آن اثر تدبیر و ترکیب که دلالت بر خالق مدبر می کند وجود دارد و تالیف مدبرانه آن انسان را به خدای واحد حکیم رهنمون می سازد.

 (خداوند شکافنده دانه و هسته است.زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد.چنین است خدای شما.پس چگونه از حق منحرف می شوید(انعام:95))

  امام علی (ع)
 فرموده اند:و اگر همه موجودات زنده اعم از پرندگان و چهارپایان وانواع گوناگون هوشمند و کم هوش جانداران گرد هم آیند هرگز قدرت ایجاد پشه ای را نخواهند داشت و راه ایجاد آنرا نتوانند شناخت و عقول آنها در راه یافتن به اسرار این موجود سرگشته خواهد ماند.
 
  (
و اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد پس به وسیله آن از هر گونه گیاهی برآوردیم و از آن جوانه سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی بر می آوریم و از شکوفه درخت خرما خوشه هایی است نزدیک به هم و باغ هایی از انگور و زیتون و انار (همانند و غیر همانند)خارج نمودیم.به میوه آن وقتی ثمر دهد و به طرز رسیدنش بنگرید.قطعا در اینها برای مومنان نشانه هایی است.(انعام:99))

  امام صادق (ع)
در روایتی دارند:در آفرینش درختان و انواع گیاهان بنگر.از آنجا که درخت نیز مانند حیوان همواره به غذا محتاج است و از طرفی مانند حیوان دهان و حرکت ندارد که غذا را بگیرد ریشه های آن در دل زمین فرو رفته است تا غذا را از اعماق زمین بگیرد و به شاخ و برگ و میوه رساند.پس زمین مانند مادر پرورش دهنده آن است و ریشه ها چون دهان آن است که با آنها غذا را از زمین می گیرد چنان که حیوانات کودکان خود را شیر می دهند.

  (آیا به سوی پرندگانی که در فضای آسمان رام شده اند ننگریسته اید؟ جز خدا کسی آنها را نگاه نمی دارد.راستی در این(قدرت نمایی)برای مردمی که ایمان می آورند نشانه هایی است.(نحل:79))

  این آیات و احادیثی که از نظر گذراندیم تنها بخش کوچکی از مجموعه بزرگ آیات و روایاتی است که در بیان نشانه های تجربی وجود خداوند و علم و قدرت نامتناهی او به ما رسیده.
تا به حال در باب راه دل و راه تجربه هر کدام یک مثال زدیم.در پست بعد به برهان وجوب و امکان از راه عقلی خدایابی می پردازیم انشاالله.