بسم الله الرحمن الرحیم
 در این پست بحث اصلی برهان نظم را به پایان می بریم و در پست بعدی نمونه هایی از آنرا در قرآن و حدیث بیان می کنیم.
 اگر بخواهیم بصورت ساده به دلیل نظم نگاه کنیم داریم:
1.عالم طبیعت پدیده ای دارای نظم است.
2.هر پدیده منظمی دارای ناظم و نظم دهنده است.
 از ایندو نتیجه میشود که عالم طبیعت ناظمی فهمیده دارد که ما آنرا به عنوان خدا می شناسیم.دقت کنید که در اینجا خدا را به عنوان نظم دهنده می شناسیم و اثبات می کنیم.
 توضیح اولی:نمی خواهم بنشینم و توضیح دهم که چه نظم عجیبی در بدن انسان وجود دارد تا این موجود یعنی انسان بتواند به زندگی اش ادامه دهد تنها به شما توصیه می کنم که از یافته های دانشمندان و علما در رابطه با انسان و دیگر موجودات استفاده کنید تا به دیدگاهی درست از وجود نظم برسید.
 من تنها به یک مورد اشاره میکنم:همه ما میدانیم که اکسیژنی که مصرف می کنیم بخش اعظمی از آن از درختان سرسبز است و در زمان زمستان این سرسبزی از بین می رود حال ما در زمستان اکسیژن لازم را از کجا تامین می کنیم با توجه به اینکه سیستم تنفس ما انسانها برای ادامه حیات بدن نیاز به اکسیژن دارد.
 جواب ساده است تنها وتنها سردی هوا این کار را انجام می دهد و چون بحث ما تنها یک مثال بود وارد بحث علمی چگونگی آن نمی شوم فقط همینقدر بدانید که هیچ کاری در طبیعت بی حساب و کتاب نیست بهمین دلیل تفکر در طبیعت بسیار توصیه شده است.
 توضیح دومی:ما برای توضیح بهتر به قانون علیت اشاره می کنیم که این قانون را نیز با یک مثال ساده برای شما قابل درک می کنیم.فرض کنید قتلی صورت گرفته و انسانی در منزلش با چاقویی که در سینه اش فرو رفته مقتول ماست پلیس ها تمام تلاش خود را برای یافتن قاتل انجام می دهند و حتی اگر موفق به یافتن او نشوند نمی گویند که این اتفاق خود به خود افتاده ، این پرونده تا زمانی که قاتل پیدا نشود باز است وتنها مطلبی که به آن فکر می کنند این است که عجب قاتل حرفه ای یی بوده که نشانی از خودش بجا نگذاشته است.
حکم عقل برای آن پلیس این بود که هر مقتولی قاتلی دارد و بدون وجود داشتن قاتل ، مقتولی وجود ندارد و هیچکس خود به خود به قتل نمی رسد و ما از این مثال استفاده می کنیم و می گوییم هر معلولی علتی دارد و هیچ اتفاقی خود به خود نمی افتد و از آن نتیجه می گیریم که هیچ نظمی بدون علت که همان ناظم ما که خدا باشد اتفاق نمی افتد و نظم نیازمند ناظم است.
لازم شد که بار دیگر توضیح دهم که این بحث ها را کاملا ساده کرده ام و با مثال های قابل فهم بیان کردم تا تنها دیدگاه جدیدی برای شما ایجاد کنم تا به آن بیندیشید.
 پس ما فهمیدیم که در جهان پیرامون ما نظمی زیبا قرار دارد و این نظم نیاز به ناظم دارد که ما در این دلیل یعنی برهان نظم ، خدا را بصورت ساده و قابل فهم بعنوان ناظم جهان اثبات کردیم.
 همانطور که در ابتدای بحث گفتیم پایان بخش بحث برهان نظم مثال هایی است که از قرآن و حدیث در پست بعدی می زنیم.
و من الله التوفیق