به نام خدا
با سلام خدمت شما دوست عزیز.همانگونه که قول داده بودیم در این پست به برهان نظم می پردازیم.برهان نظم جزو راه های تجربی و عمومی خداشناسی است.طبق گفته های پیشین در راه تجربی انسان با توجه به طبیعت و پیرامون خود به شناختی از خدای خود دست می یابد.
من این برهان را بسیار دوست می دارم زیرا:

1.مقدمات این برهان به راحتی قابل دیدن و تجربه کردن است و نظمی است که من حتی در بدن خود نیز می بینم و اگر شما هم به این برهان معتقد شوید از آن به بعد هر چیزی که به صورت طبیعی می بینید با لذتی خواص برایتان همراه میشود.
2.این برهان از دلایل پیچیده فلسفی خالیست و هر انسانی با دیدن محیط طبیعی خود و توجه به آن پی به شناختی زیبا می برد.
3.بسیاری از آیات قرآن به آن اشاره دارد.
4.دستاورد های علوم تجربی همه موید و تایید کننده وجود نظم و تدبیر طبیعی در جای جای جهان و دلیلی روشن بر برهان نظم است.
5.این دلیل در مقایسه با دلایل دیگر خداشناسی نقش موثرتری در تقویت ایمان دینی متدینان ایفا می کند.
 اما برای دانستن این برهان ابتدا باید بدانیم که تعریف نظم چیست:برای اینکه یک مجموعه منظم داشته باشیم باید یک مجموعه از اشیا داشته باشیم که عامل خاصی آنها را به هم پیوند بدهد و آرایش و ترتیب ویژه ای در میان اعضای آن مجموعه بوجود آمده باشد.
 برای مثال ما یک اتاق مرتب داریم که اجزای مختلفی دارد:لحاف.پتو.کتاب.تخت و...آنگاه به فکرمان میرسد که چه کسی این اتاق را مرتب کرده و هیچگاه تصور نمی کنیم که به خودی خود مرتب شده باشد.
برهان نظم را اینگونه تعریف می کنیم:
1.باید مجموعه ای از اشیای مادی داشته باشیم.
2.اعضای این مجموعه باید بصورت طبیعی و بدون دخالت انسان در کنار هم قرار گرفته باشند.
3.اعضای این مجموعه باید نظم خاصی داشته و هدفمند باشند.
در پست بعد به ادامه بحث برهان نظم می پردازیم.